Gestora per Autopromoció d’Habitatge Maresme S.L. recull l’experiència de més de 10 anys d’Estatge Mataró 96 SL, en la producció d’habitatges en règim de Comunitat de Béns, que es constitueix només per a la construcció dels habitatges, adjudicant els habitatges i constituint la Comunitat de Propietaris. La sostenibilitat de la construcció dels habitatges es garanteix des del seu inici: Els promotors dels habitatges esdevindran els seus propietaris. La producció de l’habitatge, doncs, neix de la demanda no satisfeta d’un sector que, en la darrera dècada, en molts casos ha estat més especulatiu per l’obtenció de plusvàlues, que no pas productiu. Construir “cases per viure” i no per bescanviar, amb valor d’ús com a prioritat, és l’essència de l’autopromoció.