Cabrera de Mar

Cabrera de Mar

Es preveu construir en règim de Comunitat de Béns per a l’autopromoció dels habitatges, un habitatge unifamiliar aïllat, que és objecte de permuta amb la propietat del sol i 7 habitatges unifamiliars en filera.

 

El sector preveu la cessió i la urbanització de l’espai lliure: la plaça de l’Avi Reixach.

Els habitatges trobaran el seu caràcter amb un llenguatge proper al dels d’hivernacles:

porxos d’acer galvanitzat permetran relacionar la vegetació amb les façanes

Una filera de falsos pebres a la plaça de l’Avi Reixach, glicines, buguenvíl·lies, heures, i enrederares a les façanes i mitgeres de patis acabaran de definir el nou paisatge.

Els habitatges s’edificaran en planta baixa, planta primera i planta sota coberta.

La planta soterrània comú a tots els habitatges estarà destinada a aparcaments, trasters dels habitatges i un centre de transformació.