GESTORA

GESTORA PER A AUTOPROMOCIÓ D’HABITATGE MARESME SL
recull l’experiència de més de 10 anysd’EstatgeMataró 96 SL, en la gestió de la producció d’habitatges en règim de Comunitat de Béns per a l’autopromoció.
L’AUTOPROMOCIÓ
Els promotors dels habitatges seran els seus propietaris, de manera que la sostenibilitat de la construcció dels habitatges es garanteix des del seu inici.
La producció de l’habitatge, doncs, neix de la demanda no satisfeta d’un sector que, en la darrera dècada, en molts casos ha estat més especulatiu per l’obtenció de plusvàlues, que no productiu.
Construir “cases perviure” i no per bescanviar, amb valor d’ús com a prioritat, és l’essència de l’autopromoció.
ELS PROMOTORS
Els promotors són els propietaris finals dels habitatges sense que hi hagi el benefici d’intermediació de la promoció del promotor inversor; el benefici és el propi habitatge. El valor de l’habitatge és
el seu cost, amb el conseqüent estalvi econòmic. Aquest estalvi econòmic garanteix la qualitat de la construcció
LA QUALITAT
L’autopromoció dels habitatges permet que cada habitatge es pugui adequar a les necessitats de cadacun dels propietaris. Distribucions, dotacions en les cambres humides… en definitiva: estalvi econòmic i pel medi ambient.
LA PRODUCCIÓ
L’entorn urbà consolidat amb necessitats de regeneració urbana, tot rehabilitant teixits urbans històrics, garanteix un creixement urbà desde la sostenibilitat de consum de sòl.Es defuig el consum de sòl de nova creació que ha produït, en molts casos,creixements urbans excessius amb efectes nocius pel que fa al valor paisatgístic dels nostres pobles i ciutats.
ELS ADJUDICATARIS DELS HABITATGES
Les obres s’inicien una vegada adjudicats la totalitat dels habitatges. Només es construeix per satisfer les necessitatsd’ús: l’habitatge amb valor d’ús, defugint l’habitatge amb valor de canvi.
HABITATGES SOSTENIBLES
L’aposta per una construcció sostenible, reduint els consums energètics amb criteris de racionalitat, s’aconsegueix construint habitatges amb molt poca inèrcia tèrmica i molt ben aïllats i molt adaptats al clima: a la costa del mediterrani, on en la major part dels mesos les condicions climàtiques varien dins uns paràmetres molt atemperats, i només en la canícula de l’estiu, durant un període curt de temps i el mateix pel que fa al rigor de les temperatures fredes a l’hivern, impliquen que augmentant l’aïllament, l’estalvi energétic és molt elevat., augmentant molt el confort tot reduint significativament la despesa energètica.
ELS MITJANS NATURALS DE CONTROL AMBIENTAL
Es projecten els habitatges amb els criteris de l’arquitectura pasiva per a reducció de la demanda energètica. La ventilació creuda garanteix, durant bona part delsmesos, el confort ambiental natural sense l’ús de mitjans energètics. La producció del 80% de l’aigua calenta sanitària es garanteix amb les cobertes solars, i s’aprofiten de manera eficaç totes les energies produïdes a l’habitatge com ara les llars de foc, com a suport a la caldera de gas per a la calefacció, reduint així el consum de gas.